Aktualności
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku i Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zapraszają na spotkanie informacyjne pt.: "Fundusze Europejskie na lata 2014 - 2020 dla przedsiębiorców - cele i założenia" w Bielsku Podlaskim. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym GLAZUR, przy ul. Zamkowej 51 w Bielsku Podlaskim w godz. od 10.00 do 13.30
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż limit środków przyznanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców został rozdysponowany, w związku z czym nabór wniosków został zawieszony.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Europejskie Służby Zatrudnienia zapraszają osoby zainteresowane podjęciem pracy w Norwegii na wideokonferencję z udziałem doradcy EURES z Norwegii (online)
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o uruchomieniu otwartego punktu dostępu do internetu dla klientów urzędu.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim laureatem konkursu na „Najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o realizacji projektu „Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi „widzą” i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania”, współfinansowanym ze środków PFRON.
Firma Syntea SA informuje o realizacji komponentu szkoleniowego projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu skierowanych do mieszkańców województwa podlaskiego.
29 października w Bielsku Podlaskim i 30 października 2014 r. w Brańsku odbyły się konferencje pod hasłem „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szansą na rozwój potencjału firmy”. Konferencje zostały zorganizowane z inicjatywy Starosty Powiatu Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
Zapraszamy do udziału w seminarium pt "Jak pozyskać kontrahenta w UE?" 6 listopada 2014 w Sali konferencyjnej Glazur, ul. Zamkowa 51 w Bielsku Podlaskim.
Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w seminarium informacyjnym Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim p. 301 Termin: 26 listopada 2014 (środa) godz. 9.00-12.45 Osoba prowadząca: Krystyna Biełach,
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim ZAPRASZAJĄ do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery
19 listopada br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku odbędzie się spotkanie z pracodawcą brytyjskim z Agencji Pracy Tymczasowej Staffline. Pracodawca poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii na stanowisku pracownik magazynu.
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach informuje, iż w ramach realizowanych projektów, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oferuje przedsiębiorcom z terenu województwa podlaskiego wsparcie w postaci Funduszy Pożyczkowych.
Konkurs Technotalent 2014, organizowany przez Fundację Technotalent skierowany jest do osób uczących się, studiujących, pracujących i niepracujących, które chcą zaprezentować własne, autorskie projekty i rozwiązania wykorzystujące nowoczesne technologie. Celem konkursu jest zidentyfikowanie i nagrodzenie młodych, uzdolnionych technicznie osób.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o realizacji programu dla osób zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracownika. Wartość programu: 500 000 zł. Zakładana liczba uczestników programu: 55 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim, które utraciły zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku od dnia 21 lipca 2014 r. rozpoczyna realizację projektu skierowanego do nauczycieli i pracowników sektora oświaty. Przewiduje się udział w projekcie 60 osób instytucji sektora oświaty (w tym 75 % bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo i 25 % zatrudnionych) z powiatów: bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego i łomżyńskiego.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej skierowanego do bezrobotnych do 30 roku życia.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje osoby zainteresowane tworzeniem lub przystępowaniem do spółdzielni socjalnych, iż pozyskał środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na ten cel.Łączna kwota na realizacje programu wspierania tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych to: 150 000 zł.
W dniu 27 maja 2014 roku weszły w życie zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
W związku ze zgłoszonym przez firmę PRONAR Sp. z o.o. w Narwi zapotrzebowaniem na pracowników w zawodach Spawacz metodą MAG-135 oraz Operator obrabiarek CNC
W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2014r. ustawy z 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013r., poz. 1650), Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „Polska. Tu mieszkam”, której celem jest dotarcie z informacją o nowych przepisach do jak najszerszego grona zainteresowanych osób.
Fundacja Aktywizacja zaprasza osoby z niepełnosprawnością (w stopniu umiarkowanym i znacznym) do udziału w bezpłatnym projekcie: "KROK DO SAMODZIELNOŚCI"
„SZKOLENIA, STAŻ – I PRACĘ MASZ! - aktywizacja zawodowa osób 50+ z powiatów: białostockiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o kolejnym roku realizacji projektu „Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
serwisy internetowe serwisy internetowe Epro