Aktualności
23 października br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku planowane jest spotkanie z pracodawcą brytyjskim z Agencji Pracy Tymczasowej Staffline. Pracodawca poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii na stanowisku pracownik magazynu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w konkursie „Organizacja ucząca się".
Powiatowy Urząd Pracy informuje, że pozyskał środki Funduszu Pracy na finansowanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.
Serdecznie zapraszamy pracodawców do udziału w wydarzeniu on-line pn. European Job Day – Poland 2015, które odbędzie się 22 października 2015 r. przy wykorzystaniu platformy www.europeanjobdays.eu
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór na szkolenia grupowe - operator suwnic oraz obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych objętych profilem pomocy I lub II, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
informacja o propozycji szkoleń dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP ; mieszkańców wsi i miast do 30 tys mieszkańców w woj podlaskim
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do udziału w konkursie pt. „Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim – skuteczne rozwiązania”
W dniach od 22 – 26 czerwca 2015 roku w Białymstoku odbywał się Europejski Tydzień Kompetencji (ETK) z udziałem partnerów zagranicznych z Belgii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Był to zintegrowany cykl konferencji podsumowujących 9 ponadnarodowych projektów innowacyjnych oraz pilotażowych oferujących nowe metody walidacji, potwierdzania i zarządzania kompetencjami w regionie. W Europejskim Tygodniu Kompetencji
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że rozpoczyna realizację projektu pozakonkursowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.
Informujemy, że trwa 43 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem konkursu jest wyróżnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do udziału w konkursie pt.„Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim – skuteczne rozwiązania”.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż od 01 kwietnia 2015 r. rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie bielskim(I)” skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia.
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, jako instytucja państwowa wspierająca młodzież o zmniejszonych szansach życiowych prowadzi rekrutację młodzieży wieku 15-18 lat do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.
Europejski Program Stażowy jest skierowany do młodych ludzi w wieku 18-35 lat w ekskluzywnych hotelach na terenie Cypru i Grecji.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zachęca do skorzystania z nowych funkcjonalności portalu www.praca.gov.pl. Poza dotychczasową możliwością rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zostały dodane nowe usługi elektroniczne.
Informujemy, że pod adresem http://gdm.praca.gov.pl/ uruchomina została strona interetowa w ramach której publikowane są informacje dotyczące programu "Gwarancje dla młodzieży"
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, iż otrzymał środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 300 tysięcy złotych. W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o uruchomieniu otwartego punktu dostępu do internetu dla klientów urzędu.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim laureatem konkursu na „Najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje o realizacji projektu „Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi „widzą” i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania”, współfinansowanym ze środków PFRON.
Firma Syntea SA informuje o realizacji komponentu szkoleniowego projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu skierowanych do mieszkańców województwa podlaskiego.
29 października w Bielsku Podlaskim i 30 października 2014 r. w Brańsku odbyły się konferencje pod hasłem „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szansą na rozwój potencjału firmy”. Konferencje zostały zorganizowane z inicjatywy Starosty Powiatu Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
serwisy internetowe serwisy internetowe Epro