Drukuj
Separator

            Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2009r.                              

Posiedzenie w dniu 13 lutego 2009r.

 Porządek posiedzenia

 1. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2008 roku wraz z wykorzystaniem środków b ędących w dyspozycji powiatu w 2008 roku.
 3. Zaopiniowanie wstępnego podziału środków Funduszu Pracy na rok 2009 na finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu.
 4. Zaopiniowanie kierunków szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w 2009 roku.
 5. Sprawy różne.

 


Posiedzenie w dniu 24 kwietnia 2009r.

Porządek posiedzenia

 1. Zaopiniowanie Regulaminu przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 2. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 3. Sprawy różne.

 


 

Posiedzenie w dniu 06 listopada 2009r.

Porządek posiedzenia

 1. Zaopiniowanie zmian w podziale środków Funduszu Pracy na 2009 rok na finansowanie działań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu.
 2. Informacja o programach realizowanych z pozyskanych dodatkowo środków z rezerwy Ministra
 3. Sprawy różne.

                         Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2010r.                                                 

 

Posiedzenie w dniu  25 lutego 2010r. 

Porządek posiedzenia

 1. Zaopiniowanie nowego  kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. K. Kluka w Rudce
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2009 roku wraz z wykorzystaniem środków będących w dyspozycji powiatu w 2009 roku.
 3. Zaopiniowanie wstępnego podziału środków Funduszu Pracy na 2010 rok.
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 28.09.2010r.

Porządek posiedzenia

1.     Zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na 2010 rok.
2.     Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2010 roku.
3.     Sprawy różne.
 
 
 
 
 
 

         Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2011r.                                                 

 

Posiedzenie w dniu  2 lutego 2011r. 

Porządek posiedzenia

 1. Powołanie nowego członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
 2. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim oraz w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bielsku Podlaskim.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2010 roku wraz z zaopiniowaniem wykorzystania środków będących w dyspozycji powiatu w 2010 roku.
 4. Zaopiniowanie wstępnego podziału środków Funduszu Pracy na 2011 rok.
 5. Zaopiniowanie kierunków szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w 2011 roku.
 6. Sprawy różne.

 

 

 


Posiedzenie w dniu  28 kwietnia 2011r. 

Porządek posiedzenia

 1. Zaopiniowanie projektu Programu Specjalnego.
 2. Zaopiniowanie zmian w  podziale środków Funduszu Pracy na 2011 rok.
 3. Sprawy różne.

 


 

Posiedzenie w dniu  30 września 2011r. 

Porządek posiedzenia

 1. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2011 roku
 2. Zaopiniowanie wniosku o umorzenie podlegającej zwrotowi kwoty otrzymanej refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy złożonego przez Pana Piotra Panasiuka właściciela firmy Handlowo-Usługowej "STARTER".
 3. Zapoznanie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z treścią informacji dotyczącej potrzeby zmian w szkolnictwie zawodowym wynikających z potrzeb gospodarki i rynku pracy, otrzymanej od Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
 4. Zaopiniowanie zmian w planie finansowym Funduszu Pracy na 2011 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowwadzenia zmian w programie specjalnym.
 6. Sprawy różne.

                         Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2012r.                

Posiedzenie w dniu  1 lutego 2012r. 

Porządek posiedzenia

 1. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2011 roku oraz z wykorzystania środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatu w 2011 roku.
  • Zapoznanie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z wykazem pracodawców i osób z którymi zawarto umowy na organizację miejsc pracy dla bezrobotnych w 2011 roku
 3. Zaopiniowanie wstępnego podziału środków Funduszu Pracy na 2012 rok.
 4. Zaopiniowanie kierunków szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w 2012 roku.
 5. Zaopiniowanie kryteriów refundowania pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 6. Sprawy różne.

 

Posiedzenie w dniu 13 lutego 2012r. 

Porządek posiedzenia

 1. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.
 2.  
  Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce.
 3. Sprawy różne.

 


 

Posiedzenie w dniu 27 marca 2012r. 

Porządek posiedzenia

  1. Zaopiniowanie projektu Programu Specjalnego skierowanego do osób do 30 roku życia.Zaopiniowanie projektu Programu Specjalnego skierowanego do osób powyżej 50 roku życia.
  2. Zaopiniowanie zmian w podziale środków Funduszu Pracy na 2012 rok.
  3. Ustalenie potrzeb szkoleniowych Powiatowej Rady Zatrudnienia na 2012 rok
  4. Sprawy różne.

 


 

Posiedzenie w dniu 31 maja 2012r. 

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie kryteriów refundowania pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 2. Zaopiniowanie Regulaminu przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 3. Sprawy różne.

 


 

Posiedzenie w dniu 19 grudnia 2012r. 

Porządek posiedzenia:

1.     Wręczenie Aktów Powołania członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia.
2.     Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia.
3.     Wybór Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia.
4.     Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia na temat: „Uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania powiatowych rad zatrudnienia.”
5.     Zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na 2012 rok uwzględniającego zmiany zaistniałe w ciągu roku.
6.     Sprawy różne.

                      Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2013r.                

Posiedzenie w dniu 20 lutego 2013r. 

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2012 roku oraz z wykorzystania środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatu w 2012 roku.

 • Zapoznanie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z wykazem pracodawców i osób z którymi zawarto umowy na organizację miejsc pracy dla bezrobotnych w 2012 roku

2. Zaopiniowanie wstępnego podziału środków Funduszu Pracy na 2013 rok.

3. Zaopiniowanie kierunków szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w 2013 roku.

4. Sprawy różne.

 

 


 

 

Posiedzenie w dniu 26  marca 2013r. 

Porządek posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu specjalnego skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia pt. „Edukacja - Praca - Kariera”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu specjalnego skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia pt. „Powrót na rynek pracy”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania szkolenia dla członków powiatowej rady zatrudnienia.
 4. Zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na 2013 rok.
 5. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 07  czerwca 2013r.  

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2013 roku.
 2. Sprawy różne.


 

Posiedzenie w dniu 07  listopada 2013r. 

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o sytuacji w zakresie bezrobocia w powiecie bielskim w 2013 roku.
 2. Zaopiniowanie zmian w podziale środków Funduszu Pracy na 2013 rok.
 3. Zaopiniowanie wniosku o umorzenie podlegającej zwrotowi kwoty nienależnie pobranego świadczenia.
 4. Sprawy różne.

 

                 Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2014r.                

Posiedzenie w dniu 19 lutego 2014r. 
Porządek posiedzenia:
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2013 roku wraz z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatu w 2013 roku.
  1. Zapoznanie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z wykazem pracodawców i osób z którymi zawarto umowy na organizację miejsc pracy dla bezrobotnych w 2013 roku
 2. Zaopiniowanie wstępnego podziału środków Funduszu Pracy na 2014 rok.
 3. Informacja o kolejnym roku realizacji projektu „Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
 4. Zaopiniowanie kierunków szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w 2014 roku.
 5. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie podlegającej zwrotowi kwoty nienależnie pobranego świadczenia.
 6. Sprawy różne.

 


 

Posiedzenie w dniu 2 lipca 2014r. 
Porządek posiedzenia:
 1. Zaopiniowanie zmian w  podziale środków Funduszu Pracy na 2014 rok.
 2. Informacja  o projektach i programach realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.
 3. Informacja o wprowadzonych od 27 maja 2014 roku zmianach do ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Sprawy różne.

                 Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2015r.                

Posiedzenie w dniu 13 marca 2015 roku

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy wraz z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu w 2014 roku.
 3. Zapoznanie się ze zbiorczym wykazem pracodawców i osób z którymi zawarto umowy na organizację miejsc pracy dla osób bezrobotnych w 2014 roku.
 4. Zaopiniowanie planu podziału środków Funduszu Pracy na 2014 rok.
 5. Zaopiniowanie celowości realizacji w 2015 roku Programu Aktywizacja i Integracja.
 6. Zaopiniowanie wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2015 roku.
 7. Zaopiniowanie kierunków szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w 2015r.
 8. Zaopiniowanie zmienionego Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 9. Zaopiniowanie Kryteriów refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie w dniu 19 października 2015 roku

1.  Informacja o sytuacji w zakresie bezrobocia w powiecie bielskim w 2015 roku.
2.  Zaopiniowanie zmian w podziale środków Funduszu Pracy na 2015 rok.
3.  Zaopiniowanie wniosku o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2015 roku.
4.  Sprawy różne.
5.  Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie w dniu 9 grudnia 2015 roku

 1. Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie quorum.
 2. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 4     im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim – technik logistyk
 3. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim – technik handlowiec
 4. Sprawy różne.

              Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2016r.     

Posiedzenie w dniu 24 lutego 2016 roku

1.   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 roku wraz  z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatuw 2015 roku
2.   Zapoznanie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia z wykazem pracodawców  i osób z którymi zawarto umowy na organizację miejsc pracy dla bezrobotnych  w 2015 roku
3.      Zaopiniowanie wstępnego podziału środków Funduszu Pracy na 2016 rok.
4.      Zaopiniowanie kierunków szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w 2016 roku.
5.      Zaopiniowanie wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku.
6.      Zaopiniowanie celowości realizacji w 2016 roku Programu Aktywizacja  i Integracja
7.      Sprawy różnie.
8.      Zamknięcie posiedzenia.

serwisy internetowe serwisy internetowe Epro